Donna con INDISCO

Retro Musica Disco Hands Up Ottawan Live In Disco 80 2013

Amanti del sesso porno

This banner text can have markup. Search the history of over billion Donna con INDISCO pages on the Internet. Books by Language Additional Collections. Full text of " Auctarium ad floram Donna con INDISCO : cum notis et emendationibus " See other formats : - 4? Auctuarium ad floram pedemontanam cum notis et emendationibus. Torino PRIM R. ET SOC. ET BIB. Factum inde estut paucorum annorum Donna con INDISCO ea collecta cognitionum supellex fuerit, quae haud indigna videri posset Donna con INDISCO, ut peculiari opusculo concluderetur.

Hu- jusmodi autem opusculum quodcumque illud sit quod ego meae Florae Auctarium appello, tibi lubens, Lector benevole, offero, Donna con INDISCO confidens, ut expressam in eo tibi satisfaciendi cupiditatem perspicias. Valeriana floribus diandris ringentibusfoliis ovatis sessilibus. Valeriana indica. Donna con INDISCO in Comitatu Nicaeensi. Galium caulibus tetragonis erectis ramosisfoliis octonis laevibus subulatis. Galium Jussiei. Galium megalospermum.

Ejusdem n. Galium tenue. Folia sunt a sex ad novem, saepius octonastellae in modum patentianon vere rigidaglaberrimavirentia, lucida, in ambitu vix ullam habentia asperitudinem ; supra gibbosulasubtus planaora non revolutaspinula terminata ; omnia aequalia.

In ramis sena esse solent. Flores planialbi, segmentis acutis non aristatis. A 2Non licet statuere quaenam sit species Villarsii; allatae affi- nes sunt. Megalospermum hujus Cl. Auctoris cerce non est nostrum FI. Pedem, n. Hoc est Galium rigidum. Corrudaefolium autem ejusdem Auctoris n. Suspicor Galium pusillum Vill. Galium obliquum Vill. Hoc Donna con INDISCO puto Donna con INDISCO laevigatum Vill. Galium argenteum caulibus glabris filiformibus erectis', foliis se- nis linearibusramulis erectis trifloris aphyllis Vill.

In pratis humidis submontanis. Locis arenosis montanis, atque in sylvis castanearum minime rarum esse affirmat Ignatius Molineri. Valantia pedemontana Bell. Primus vidit Cl. Bellardi speciem hanc distinguendam esse a Galio cruciataeamque accurate descripsit Os- servationi botmiche.

Ignatius deinde Molineri loco Donna con INDISCO il Paramale prope Augustam Taurinorumaliis- que locis declivibus secus Padum non infrequentem esse Donna con INDISCO. Proximum est Galio cruciata. Folia sunt minora, non 3. Caules sunt minus asperi, pedunculi ad summum sunt quadrifloriatque fo- liis breviores.

Salvia clandestina distincta planta est a Salvia verbena- ca. Hujusce flores adeo interdum parvi, ut intra calycem fere abscundantur: sed ex ejus seminibus Donna con INDISCO planta flo- res protulit omnino verbenacae. Clandestina differt foliis pin- nato -dentatisasperisrugosissimisspica obtusa.

Sideritis herbacea ebracteatacalycibus corolla majoribus spino- sis: labio superiore trifido. Sideritis montanaparvo flore nigro -purpureocapite medio cro- ceo. Quae apud nos nascitur, florem habet minorem, exqui- site flavumneque linea nigro-purpurea circumdatum. Pierre d' Albigny. Ea propter valde dubitonum tanta diversitas Donna con INDISCO a diversa loci conditione. Omnino persuadeor Prunellam hyssopifoliam vulgaris varieta- tem essecum in horto culta adeo degeneraverit, ut a vul- gari distingui non queat.

Haec Donna con INDISCO Nepeta graveolens Vill. Alia planta esc Nepeta italica Linn. Cynoglossum folio molli incano flore caeruleo striis rubris varie- gato. Non infrequens esc locis collinis calidioribus. Villars suspicatur varietatem esse Cynoglossi offici - nalis. Adnotavi etiam arvensem in agris humidis nascentem ad palustrem accedere, ita ut dicendum sit non male a summo viro Carolo Llnnteo in unam speciem eas fuisse conjunctas. Circa Salanche reperta est.

Etiam provenit in monte S. Haec est Pedicularis rosea Jacq. Adjiciantur Donna con INDISCO synonima. Pedicularis caule simplicifloribus spicatis Donna con INDISCO, rostratiscalycibus glabris. Alectorolophos montanaflore albo. Alectorolophos alpina. Pedicularis bulbo sa. Pedicularis cauli simplicifoliis pinnatispinnulis obtuse denta- tisrostrata. Pedicularis alpina filicis folio minor. Antirrhinum foliis plerisque oppositis oblongisflori bus alternis. Antirrhinum saxatile foliis serpilli.

Antirrhinum saxatile villosumorigani folio glutinoso. Barrel, ic. Ex alpibus dIEvilles allata nobis est Veronica Donna con INDISCO caule repentespicis erectisfoliis hirsutis.

Veronica teucrium B. Veronica vernae varietas est, quae locis aridis montanis suc- culenta evasit. Folia floralia quaedam etiam dentata sunt. Veronica floribus solitariisfoliis cordatis profunde dentatispe- dunculis longitudine calycisj ructibus oblongis.

Mense martio floret in agris circa Augustam Taurino- rum. Haec proxima est Veronica arvensised alia omni- no planta est. Similiter ut in arvensi ad radicem multicau- lis est caulibus erectisirtferdum simplicibussaepius ra- mosis ramo uno alterove. Planta tota succulenta est, paul- 6 lo major, hirsutior, praesertim in caulibus. Folia floralia quadridenrata pri- mum sunt, postrema bidentata.

Pedunculis floris calycis est longitudine. Corolla pa- tens calyci aequalis. Fructus oblongus ovatus calycis lon- gitudine in arvensi autem fructus transversim latus est cor- datusatque calyce multo brevior. In arvensi fructus vix pe- tiolatiatque approximati spicam velut exhibentin nostra autem dissiti sunt, atque distant longitudine pedunculorum.

Iris imberbis foliis linearibusscapo subtrijloroteretigermini- bus trigonis, Thunb. Iriscorollis imberbibusgerminibus trigoniscaule teretifoliis linearibus. Iris foliis linearibuscaule subnudopetalis reflexis imberbibus venosistubarum arcu acuminato. Iris pratensis angustifolia non foetida altior.

Ad rivulos in sylvis della Veneria. Magna copia etiam provenit in arvis circa Exilles. Primula viscosa foliis serratis glutinosiscalycum laciniis cap- sula longioribus. E rupium fissuris locis umbrosis, quae pluvia non aluit, neque sol percellitcirca la Madonna delle finestre. Quum viscosae nomen triviale alteri Primulae dederim, glutinosam hanc appello a forti glutine, quo folia sunt obii- nita. Bona esc Villarsii descriptio, atque cum hoc Cl. Viro puto a Botanicis non visam fuisseneque reperio in- ter eas multas, quae Cl.

Nomen Halleri pertinet ad campestrem. Nomen Halleri huic plantae tributum pertinet ad amarellam. Gentiana nana Jacq. Numerosi cauliculisive scapi constanter uni- flori in hac planta sunt, plerumque nudi; interdum ad ba- sim habent unum par foliorum.